(Ważny od 01.04.2022)

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.giftgamesstudio.com/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:
Adres e-mail: zamowienia@giftgamesstudio.com

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

1. DEFINICJE

Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.giftgamesstudio.com/.

Usługodawca – Arina sp. z.o.o. z siedzibą w Ząbkach pod adresem ul. Drewnicka 6 lok. 106, 05-091 Ząbki, NIP: 1251461785, REGON: 141090790,
KRS – 0000284792

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Usługa – usługi świadczone elektronicznie za pośrednictwem Portalu.

Gra – produkt w postaci gry komputerowej tworzonej na zamówienie Użytkownika, dostarczany w formie cyfrowej lub pudełkowej stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na usługi dobrowolnie płatną w postaci stworzenia Gry.

Informacje dotyczące Gry znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:

– urządzenie z dostępem do sieci Internet,

– przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

– dostęp do poczty elektronicznej.

Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfę swojego dostawy usług internetowych.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na stworzenie Gry zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Portalu.

Użytkownik w celu zamówienia Gry:

– wypełnia Formularz zamówienia wraz z ankietą wskazując wymagane dane,

– potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz warunkami licencji końcowej,

– dokonuje płatności zgodnie z cennikiem Usługodawcy za pomocą przelewu tradycyjnego na numer rachunku wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia lub za pomocą vouchera.

Użytkownik powinien wypełnić ankietę, o której mowa w ust. 2 w sposób kompletny, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści ankiety, w szczególności Użytkownik powinien unikać wskazywania nazw własnych objętych prawami autorskimi osób trzecich.

Użytkownik wypełniając ankietę równocześnie potwierdza, iż posiada uprawnienie do przekazywania Usługodawcy w celu stworzenia Gry informacji o osobie trzeciej (w tym jej danych osobowych).

Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia, w tym opisującą warunki zamówienia oraz zawierającą informacje dotyczące wnoszenia płatności za zamówienie.

Z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności za zamówienie zostaje zawarta umowa w przedmiocie stworzenia Gry.

Usługodawca realizuje zamówienie wersji cyfrowej w terminie do 4 dni roboczych* od akceptacji formularza przez Usługodawcę. Wersja pudełkowa jest realizowana w terminie do 5 dni roboczych. Dodatkowo należy doliczyć czas dostawy przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy.

*realizacja 4 dni roboczych oznacza, że jeśli zamówienie zostało zaakceptowane np. w poniedziałek, to najpóźniejszy czas dotarcia gry w formie linku na adres mailowy to piątek.

Jeśli Użytkownik nie odbierze paczki w odpowiednim czasie, ta zostanie zwrócona na adres Usługodawcy. Koszty zwrotu przesyłko oraz ponownej wysyłki ponosi Użytkownik.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wysłania Gry dopiero po otrzymaniu zapłaty przez Użytkownika.

Gra udostępniana jest Użytkownikowi w postaci cyfrowej za pośrednictwem systemu One Drive lub w przypadku wersji pudełkowej wcześniej wybraną w ankiecie opcją wysyłki InPost lub epaka. W celu możliwości pobrania Gry Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia link do pobrania Gry za pośrednictwem jednego ze wskazanych w zdaniu poprzednim systemów. Link do gry wygasa po upływie 30 dni liczonych od dnia otrzymania produktu.

5. KORZYSTANIE Z GRY

Do poprawnego uruchomienia Gry niezbędny jest komputer spełniający poniższe wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 8 lub nowszy
Procesor: Dwurdzeniowy Intel Core i5
Pamięć RAM: 8 GB DDR3
Karta graficzna: Intel HD Graphics 6000
Pamięć: 1 GB wolnego miejsca na dysku
Urządzenia peryferyjne: Klawiatura, myszka, głośniki

Użytkownik nabywa Grę na zasadzie licencji niewyłącznej w celu wykorzystywania jej na własny użytek. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania do obrotu Gry o podobnej kompozycji, jednakże każdorazowo Gra jest personalizowana w oparciu o ankietę otrzymaną przez Użytkownika i w takiej postaci udostępniana jest wyłącznie temu Użytkownikowi.

Użytkownik nie posiada prawa do edycji Gry w jakikolwiek sposób, kopiowania i zwielokrotniania egzemplarzy Gry, udostępniania (za wyjątkiem osób najbliższych) lub odsprzedaży w całości lub części, a także do wykorzystywania Gry lub jej części do stworzenia innego produktu lub utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim lub prawach pokrewnych.

Integralną częścią umowy zawieranej z Użytkownikiem są warunki licencji końcowej.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach lub ankietach dostępnych na stronie lub udostępnionych przez Usługodawcę), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są usługi, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ukończenia Gry przez Użytkownika z przyczyn innych niż błąd w Grze wynikający z działania Usługodawcy.

Usługodawca zapewnia, że gra została poprawnie nagrana na nośnik (płyta lub pendrive) i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie, które może poskutkować jego uszkodzeniem i niemożliwością odczytu plików.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub innych praw przysługującym osobom trzecim w związku z wykorzystaniem w Grze przez Usługodawcę treści dostarczonych przez Użytkownika. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw przysługującym osobom trzecim, Użytkownik przyjmuje na siebie roszczenia i zwalnia w tym zakresie od odpowiedzialności Usługodawcę.

Usługodawca może odmówić wykonania Gry w przypadku gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość w zakresie uprawnienia Użytkownika do posługiwania się treściami wskazanymi w ankiecie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,

W przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. REKLAMACJE

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy zamowienia@giftgamesstudio.com

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

Drobne bugi lub glitche, które nie uniemożliwiają ukończenia rozgrywki, nie są podstawą do złożenia reklamacji i otrzymania zwrotu. W przypadku gdy nie jest możliwe ukończenie gry pomimo spełnienia minimalnych wymagań sprzętowych lub wystąpią błędy w personalizacji gry, po przesłaniu dowodów w formie zrzutów ekranu lub nagrań rozgrywki, przysługuje reklamacja w formie:

1. Wersja cyfrowa – ponowne przesłanie poprawnie działającej gry w formie linku oraz roczny voucher na jedną wersję cyfrową.

2. Wersja pudełkowa – przesłanie drogą pocztową (na koszt studia) poprawnie działającej gry razem z wydrukowaną spersonalizowaną płytą oraz roczny voucher na jedną wersję cyfrową.

Studio nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z źle potraktowanej przesyłki przez firmę przewozową. W takiej sytuacji należy kontaktować się z dostawcą produktu

Usługodawca oferuje możliwość darmowej wysyłki tylko w przypadku zwrotu za wersję pudełkową lub pierwszej wysyłki do klienta. Jeśli klient nie odbierze paczki i zostanie ona zwrócona do usługodawcy, kolejny koszt wysyłki opłaca samodzielnie.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu oraz Gra (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), korzystają̨ z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcy na Portalu.

Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygniecie sadowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sadu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem, może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/odr.

1. UDZIELENIE LICENCJI

1.1 Firma Arina sp. z.o.o. – właściciel logo „GIFT GAMES STUDIO” udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, niekomercyjnej i osobistej licencji na instalację i/lub użytkowanie Produktu (w całości lub części) oraz dowolnego Produktu („Licencji”), do czasu rozwiązania niniejszej umowy przez firmę Arina sp. z.o.o. Użytkownik nie może, bezpośrednio lub pośrednio (i) sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, licencjonować, rozpowszechniać, wprowadzać na rynek ani wykorzystywać Produktu lub jego elementów do celów komercyjnych, (ii) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, dostosowywać, powielać lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Produktu.

1.2 Podczas korzystania z Produktu Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania określonych zasad postępowania, które regulują korzystanie z Produktu („Zasady postępowania”) a nie są wyczerpujące i mogą być zmienione w dowolnym czasie przez firmę Arina sp. z.o.o. We wszystkich przypadkach Użytkownik może użytkować Produkt zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem Produktu.

Przykładowo, jednak bez ograniczania praw firmy Arina sp. z.o.o. do podjęcia działań przeciwko Użytkownikowi, Użytkownik nie może:

a. tworzyć, używać, udostępniać i/lub publikować w jakikolwiek sposób powiązany z Produktem żadnych materiałów (tekstu, słów, obrazów, dźwięków, filmów, itp.) które naruszałyby obowiązek zachowania poufności, prawa własności intelektualnej lub osobiste prawo do prywatności lub podżegały do popełnienia czynu niedozwolonego (w szczególności, piractwa, crackingu lub rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania);

b. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie przeciążać, przerywać, spowalniać i/lub utrudniać normalnego funkcjonowania całości lub części Produktu, utrudniać dostępności Produktu innym użytkownikom lub funkcjonowania sieci partnerskich Produktu, lub podejmować prób wykonania dowolnej czynności z powyższych; c. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, zainfekowanych plików i/lub podobnych destrukcyjnych elementów lub uszkodzonych danych w odniesieniu do Produktu, i/lub organizować, uczestniczyć lub angażować się w jakikolwiek sposób w atakach na serwery firmy Arina sp. z.o.o. i/lub serwery jej usługodawców i partnerów;
d. tworzyć, dostarczać lub stosować alternatywnych metod korzystania z Produktów, np. emulatorów serwera;

e. spamować czatów do celów osobistych lub komercyjnych, przez zakłócenie toku rozmowy za pomocą powtarzających się komentarzy o podobnym charakterze.

przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek materiałów lub treści, które według wyłącznego uznania firmy Arina sp. z.o.o. są obraźliwe, włączając w to, lecz bez ograniczeń, wypowiedzi szkodliwe, zawierające groźby, niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, lekceważące, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, lub nie do przyjęcia z innych przyczyn;

gnębić innych użytkowników Produktu lub grozić im;

wykorzystywać w sposób niewłaściwy usług pomocy lub przycisków żądań (claim buttons) lub wysyłać nieprawdziwych raportów do pracowników firmy Arina sp. z.o.o. podszywać się pod pracowników lub przedstawicieli firmy Arina sp. z.o.o. lub jej partnerów i/lub przedstawicieli;

2. wysuwać nieuzasadnionych roszczeń w związku z Produktem lub firmą Arina sp. z.o.o.

3. WŁASNOŚĆ.

Wszelkie prawa, tytuły prawne oraz prawa własności intelektualnej w stosunku do Produktu i jego zawartości (w tym, bez ograniczeń, wszelkie teksty, grafiki, utwory muzyczne i dźwięki, powiadomienia, informacje, postaci fikcyjne, nazwy, linie fabularne, obiekty, scenerie, kostiumy, efekty, dialogi, slogany, miejsca, postaci, wykresy, koncepcje, choreografie, efekty audiowizualne, nazwy domen oraz inne elementy będące częścią Produktu, osobno jak i w połączeniu), oraz wszelkie ich kopie należą do firmy Arina sp. z.o.o. oraz jej licencjodawców.

Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnego prawa ani tytułu własności do Produktu i nie może być rozumiana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Produktu.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE, ŻE KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PRODUKT JEST DOSTARCZONY „TAK JAK JEST” ORAZ W „MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA Arina sp. z.o.o.,

LICENCJODAWCY Arina sp. z.o.o., PARTNERZY SIECIOWI ORAZ DOSTAWCY USŁUG POWIĄZANYCH WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WARUNKI, RĘKOJMIE WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOROZUMIANY, USTAWOWY LUB NA INNEJ ZASADZIE, ODNOSZĄCE SIĘ DO (A) ZGODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WIARYGODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (B) PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU (C) DOMNIEMANYCH GWARANCJI TYTUŁU I BRAKU NARUSZEŃ; (D) WARTOŚCI RYNKOWEJ PRODUKTU; ORAZ (E) ZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA. DODATKOWO, Arina sp. z.o.o. NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD PRZERW LUB BŁĘDÓW, ŻE BŁĘDY BĘDĄ POPRAWIONE A PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR PRODUKTU DO KONKRETNYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I REZULTATY, OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU.

5. ODSZKODOWANIE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone firmie Arina sp. z.o.o. , jej licencjodawcom, partnerom sieciowym, dostawcom usług powiązanych oraz podwykonawcom, innym użytkownikom produktu lub osobom fizycznym i prawnym w wyniku naruszenia niniejszej umowy EULA przez Użytkownika.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ I UWOLNIĆ FIRMĘ Arina sp. z.o.o. I PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE, ICH
LICENCJODAWCÓW, PARTNERÓW SIECIOWYCH ORAZ DOSTAWCÓW USŁUG POWIĄZANYCH ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW OD WSZELKICH RZECZYWISTYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH POZWÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZKÓD ORAZ WSZELKICH WYDATKÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ), WYNIKŁYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z WINY UŻYTKOWNIKA I/LUB POWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM DOWOLNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB (B) UŻYWANIEM, W TYM NIEWŁAŚCIWYM, PRODUKTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza umowa obowiązuje od daty zakupu, pobrania lub użycia Produktu przez Użytkownika (w zależności co nastąpiło wcześniej) do dnia jej rozwiązania zgodnie z przewidzianymi warunkami. Użytkownik oraz firma Arina sp. z.o.o. (oraz lub jej licencjodawcami) mogą rozwiązać niniejsza umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Rozwiązanie umowy z inicjatywy firmy Arina sp. z.o.o. będzie skuteczne z chwilą powiadomienia użytkownika przez formę e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy prosimy o kontakt z firmą Arina sp. z.o.o. pod następującym adresem: zamowienia@giftgamesstudio.com

https://pl.wikipedia.org/wiki/EULA – link do objaśnienia czym jest licencja EULA.

Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca w myśl Regulaminu Portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Arina sp. z.o.o., 05-091 Ząbki, ul. Drewnicka 6/106, NIP 1251461785.

3. Dane kontaktowe administratora danych:

Adres e-mail: zamowienia@giftgamesstudio.com

4. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.

6. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji usługi na rzecz osoby której dane dotyczą.

2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

a) świadczenie usług za pośrednictwem Portalu internetowego i realizacja zobowiązań umownych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) archiwizacja danych (w tym zdjęcia) dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

e) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. 

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Google LLC jako dostawcy usługi Google
Analytics oraz Google AdWords w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6. PROFILOWANIE

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych
dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą
może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

7. GOOGLE ANALYTICS

1. Administrator korzysta z Google Analytics, mechanizmu analizowania usług internetowych, oferowanego przez Google LLC. Google Analytics również wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Portalu są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

2. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania Portalu internetowego oraz jego regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom może poprawiać ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkownika. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-USA Privacy Shield. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PRZECZYTAJ, ZANIM ROZPOCZNIESZ GRĘ

Padaczka światłoczuła/napady padaczkowe:

PROSIMY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM NINIEJSZEJ GRY LUB PRZEKAZANIEM JEJ DZIECIOM.
Niektórzy ludzie są skłonni do ulegania atakom padaczki lub utraty przytomności po dłuższym wpatrywaniu się w migoczące światła lub wzory świetlne. U takich osób podczas oglądania telewizji lub grania w niektóre gry wideo mogą wystąpić objawy padaczki. Przypadki takie mogą mieć miejsce, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na padaczkę ani nie zdradzała podobnych objawów. Jeśli Ty sam lub ktoś z Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji (ataki drgawek, nagłe utraty przytomności) w warunkach migoczącego oświetlenia, przed rozpoczęciem gry poradź się lekarza. Zalecamy rodzicom obserwację zachowania dzieci podczas gry. Jeśli w trakcie gry stwierdzisz u swojego dziecka lub u siebie występowanie któregoś z następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgania mięśni lub gałki ocznej, omdlenie, dezorientacja, mimowolne ruchy czy drgawki, NATYCHMIAST przerwij zabawę i udaj się do lekarza.

Wskazówki umożliwiające zmniejszenie ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych oraz innych problemów zdrowotnych:

Osoby cierpiące na poważne schorzenia, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi powinny zasięgnąć porady lekarza, zanim rozpoczną grę.

Osoby zmęczone lub znajdujące się pod wpływem leków bądź narkotyków powinny unikać grania.

Oczy gracza powinny się znajdować jak najdalej od ekranu.

Słuchanie głośnych dźwięków przez słuchawki grozi utratą słuchu.

Podczas gry należy utrzymywać wygodną pozycję ciała, aby uniknąć zdrętwienia, zesztywnienia lub innego dyskomfortu.

W trakcie rozgrywki należy robić regularne przerwy. Długość i częstotliwość wymaganych przerw mogą być różne dla różnych osób.

W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu należy przerwać grę.

OSTRZEŻENIE

Gry studia GIFT GAMES są produktami o charakterze wyłącznie rozrywkowym. Czynności w grze są wykonywane przez postaci wirtualne i nie należy ich powtarzać w rzeczywistości. Tego typu zachowania grożą poważnymi urazami lub szkodami materialnymi.